spot_img
SvetPOTPREDSEDNICA VLADE CRNE GORE PODNELA OSTAVKU Jovana Marović preko FEJSBUKA podnela ostavku...

POTPREDSEDNICA VLADE CRNE GORE PODNELA OSTAVKU Jovana Marović preko FEJSBUKA podnela ostavku i na mesto potpredsednice Građanskog pokreta URA

 Pot­pred­sed­ni­ca Vla­de Cr­ne Go­re za spolj­nu po­li­ti­ku i mi­ni­star­ka evrop­skih po­slo­va Jo­va­na Ma­ro­vić, ali i pot­pred­sed­ni­ca Gra­đan­skog po­kre­ta URA, pod­ne­la je ostav­ku na te funk­ci­je.

„Oba­ve­šta­vam vas da, na­kon iz­gla­sa­va­nja ne­po­ve­re­nja 43. Vla­di Cr­ne Go­re na sed­ni­ci Skup­šti­ne od 19. av­gu­sta 2022. go­di­ne, pod­no­sim ostav­ke – na funk­ci­je pot­pred­sed­ni­ce vla­de za spolj­nu po­li­ti­ku, evrop­ske in­te­gra­ci­je i re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju i mi­ni­star­ke evrop­skih po­slo­va u teh­nič­kom man­da­tu”, na­pi­sa­la je u do­pi­su pred­sed­ni­ci skup­šti­ne Da­ni­je­li Đu­ro­vić mi­ni­star­ka evrop­skih in­te­gra­ci­ja Ma­ro­vić.

Pre­ko „Fej­sbu­ka” je oba­ve­sti­la jav­nost da je pod­ne­la ostav­ku i na funk­ci­ju pot­pred­sed­ni­ce Gra­đan­skog po­kre­ta URA.

„Funk­ci­je u vla­di i par­ti­ji pre­u­ze­la sam s ve­li­kim en­tu­zi­ja­zmom i že­ljom da se pro­ces pri­stup­nih pre­go­vo­ra do­ve­de u za­vr­šnu fa­zu, a dr­ža­va do član­stva u Evrop­skoj uni­ji (EU). S ob­zi­rom na to da par­ti­je pro­zi­va­ju jed­na dru­gu za ne­či­nje­nje pu­tem me­di­ja, ume­sto da sed­nu za sto da se do­go­vo­re o ključ­nim pi­ta­nji­ma i pri­o­ri­te­ti­ma od zna­ča­ja za de­mo­kra­ti­za­ci­ju i in­te­gra­ci­ju, is­pu­nje­nje ovog ci­lja, od­no­sno ubr­za­nje evrop­skog pu­ta, ni­je mo­gu­će u ova­kvim uslo­vi­ma”, sa­op­šti­la je Ma­ro­vi­će­va.

Kao raz­log što ra­ni­je ni­je na­pu­sti­la te funk­ci­je na­ve­la je na­sto­ja­nje za „za­o­kru­ži­va­nje teh­nič­kog de­la pro­ce­sa, ko­ji se od­no­si na re­kon­struk­ci­ju pre­go­va­rač­ke struk­tu­re, de­fi­ni­sa­nje pro­ce­du­ra u Mi­ni­star­stvu, uz re­dov­ne oba­ve­ze u pro­ce­su pre­go­vo­ra”.

Oce­ni­la je da su ona i njen tim, „u me­ri u ko­joj je to bi­lo mo­gu­će, uz sva ogra­ni­če­nja zbog teh­nič­kog man­da­ta vla­de, us­pe­li da ura­de do­sta”.

Ka­bi­net pre­mi­je­ra Dri­ta­na Aba­zo­vi­ća pret­hod­no je ostao bez mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Ran­ka Kri­vo­ka­pi­ća i mi­ni­stra od­bra­ne Ra­ška Ko­nje­vi­ća. Njih je sme­nio pre­mi­jer.

Pre­mi­jer cr­no­gor­ske vla­de u teh­nič­kom man­da­tu Dri­tan Aba­zo­vić iz­ja­vio je da ne­ma „zna­čaj­ni­ji ko­men­tar” po­vo­dom ostav­ke Jo­va­ne Ma­ro­vić. „URA ba­šti­ni svo­je prin­ci­pe, ni­smo tu da šti­ti­mo prin­ci­pe ne­kih dru­gih”, ka­zao je Aba­zo­vić no­vi­na­ri­ma na­kon po­se­te hi­dro­e­lek­tra­ni „Pe­ru­ći­ca”.

Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje no­vi­na­ra, ka­zao je da ne­ma in­for­ma­ci­je da li će, even­tu­al­no, još ne­ko od mi­ni­sta­ra pod­ne­ti ostav­ku, ni­ti ga je, ka­ko je na­veo, ne­ko o to­me oba­ve­stio.

Od­la­zak sa­vet­ni­ka pre­mi­je­ra za va­zdu­ho­plov­stvo

Zo­ran Đu­ri­šić, sa­vet­nik cr­no­gor­skog pre­mi­je­ra za va­zdu­ho­plov­stvo, pod­neo je ostav­ku. Ka­ko pi­šu „Vi­je­sti”, raz­log za tu od­lu­ku je što Aba­zo­vić ni­je pri­hva­tao nje­go­ve pred­lo­ge o bu­du­ćem ra­du na­ci­o­nal­nog avio-pre­vo­zni­ka „To Mon­te­ne­gro”. „Kom­pa­ni­ja oba­vlja sa­o­bra­ćaj sa sa­mo jed­nim avi­o­nom, što je ma­nje ne­go 1999. go­di­ne. A u po­sled­njih go­di­nu i po na­pra­vljen je gu­bi­tak ve­ći od 10 mi­li­o­na evra”, ka­zao je Đu­ri­šić.

 

(Politika)

POVEZANE VESTI

POSTAVI KOMENTAR

molimo unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime
Captcha verification failed!
цаптцха кориснички резултат није успео. молимо Вас да нас контактирате!

Zabranjeni su govor mržnje, vređanje na nacionalnoj, rasnoj ili rodnoj osnovi, vređanje ličnosti korisnika i osoba čija se imena pojavljuju na sadržajima portala, kao i upotreba vulgarnih reči. Svako korišćenje portala suprotno navedenom biće kažnjeno oduzimanjem prava korisnika na pristup portalu kome će pristup biti trajno ili privremeno uskraćen. Svako ugrožavanje lične i porodične bezbednosti korisnika portala, kao i lica čije se ime navodi u sadržaju portala, putem pretnji ili na bilo koji drugi način, nije dozvoljeno i svako takvo ponašanje može biti krivično gonjeno od strane nadležnih organa. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje, predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica. Zabranjeno je pisati velikim slovima (Full Capslock).

Komentari i sadržaji koji se ne odnose na teme portala biće obrisani bez prethodne najave, a korisnicima koji pošalju takve komentare i sadržaje biće u više navrata onemogućen pristup portalu. Ukoliko korisnik smatra da je nepravedno kažnjen, ima pravo da kontaktira administratora.

POPULARNO

DANAS JE POSEBAN PRAZNIK! Ako kuća zablista na ovaj dan, privući ćete sreću i radost! IZBEGAVAJTE DA RADITE TEŽE...

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Časne verige Svetog apostola Petra. Posle smrti Isusa Hrista i vaznesenja poče strahovit progon hrišćanskog sveta koje je trajalo više...

KOD TURSKE GLAVE U PANČEVU SE ONESVESTILA JEDNA OSOBA Hitno prevezena do bolnice!

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 52, od čega sedmoro dece.  Stariji sugrađani su...

SNEG ĆE SAMO JOŠ DANAS PADATI Od ponedeljka sunčano! Temperature od -1 do 5 stepeni!

Sneg će padati još danas, a u ponedeljak sunčani periodi. U Srbiji danas padavine prestaju, provejavaće tokom dana samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura ujutru od...

TRAGIČNA LJUBAV PROSLAVLJENE GLUMICE SONJE SAVIĆ: Sa njim je želela brak i porodicu

Naša proslavljena glumica, Sonja Savić, ostavila je neizbrisiv trag na domaćoj glumačkoj sceni, čitav region zadužila je svojim talentom, međutim - sudbina joj nije...

NA BOGOJAVLJENJE DOBILI NAJLEPŠI POKLON U ŽIVOTU: Rada iz Čačka u petoj deceniji na svet donela trojke, dve ćerke...

Ove godine, na Bogojavljenje Rada Karanac Lazović i njen suprug Milan Lazović iz Čačka, postali su roditelji troje novorođenčadi. Rada je na taj blagi...