1

Šezdeset godina Kudeljarca

 

Me­sna za­jed­ni­ca Mla­dost, uz po­dr­šku ge­ne­ral­nog po­kro­vi­te­lja, kom­pa­ni­je „Ko­ka-prom”, u ne­de­lju, 21. sep­tem­bra, pri­re­di­će ma­ni­fe­sta­ci­ju ko­jom će bi­ti obe­le­žen lep ju­bi­lej – 60 go­di­na Ku­de­ljar­skog na­si­pa.IMG_3951

Cen­tral­ni do­ga­đaj je tak­mi­če­nje u ku­va­nju pi­le­ćeg pa­pri­ka­ša, ko­je po­či­nje u 10 sa­ti, a bi­će odr­ža­no u Ska­dar­skoj uli­ci, iz­me­đu bro­je­va 52 i 54, na li­va­di po­red deč­jeg igra­li­šta.

Broj uče­sni­ka je ogra­ni­čen, pa svi oni ko­ji že­le da se opro­ba­ju u pri­pre­ma­nju tog spe­ci­ja­li­te­ta, mo­gu se pri­ja­vi­ti pu­tem te­le­fo­na 064/51-06-785. Ko­ti­za­ci­je ne­ma, a sva­ki uče­snik će do­bi­ti pi­le od ge­ne­ral­nog spon­zo­ra. Za naj­bo­lje su obez­be­đe­ne na­gra­de i pe­ha­ri, a bi­će pro­gla­še­no pet naj­u­spe­šni­jih eki­pa. Uz sve to, za sve po­se­ti­o­ce or­ga­ni­za­tor pri­pre­ma lo­vač­ki gu­laš, ko­ji će se de­li­ti bes­plat­no, kao i tri­de­se­tak por­ci­ja kom­plet­nog ruč­ka, ko­ji će bi­ti po­klo­njen do­mu „Spo­me­nak”.

Po­red ku­li­na­ra, broj­nim po­se­ti­o­ci­ma će se pred­sta­vi­ti i KUD „Či­gra”, kao i de­ca iz OŠ „Sve­ti Sa­va”.

A. Ž.