1

(POLITIKA) Održana 29. sednica SO Kovačica

U Kovačici je 25. oktobra održana 29. sednica Skupštine opštine. Sednica je trajala nepunih pola sata. Prisutno je bilo 24 od 39 odbornika. Zasedanje je trajalo nepunih pola sata. Svih šest tačaka dnevnog reda usvojeno je jednoglasno: 24 glasa za, bez uzdržanog i niko nije glasao protiv.

Prve dve tačke dnevnog reda obrazložila je rukovodilac odeljenja za finansije, budžet i lokalnu poresku administraciju Alžbeta Markova. U prvoj tački doneta je Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara. Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta je i do sada postojala, ali se Zakonom o korišćenju javnih dobara precizira način utvrđivanja ove namene koja se vezuje za poresku osnovicu kod utvrđivanja poreza na imovinu za poljoprivredno zemljište umanjenu za 50 odsto.

Naknada za zaštitu i unapređenje životna sredine je takođe postojala i do sada, ali se sad menjaju kriterijumi za utvrđivanje iste koji se vezuju za količine ispuštenih opasnih materija u vazduh, kao i količine odloženog opasnog otpada. Uredbom se utvrđuju i vrednosti po količini ispuštenih opasnih materija.

U drugoj tački su odbornici usvojili Odluku o boravišnoj taksi a u trećoj Konsolidovani izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Kovačica za period januar – septembar 2019. godine.

U četvrtoj i petoj tački usvojeni su Izveštaji: najpre o sprovedenim izborima za članove saveta mesnih zajednica na teriotoriji opštine Kovačica, održanim dana 8. septembra 2019. godine a zatim i Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj PU “Kolibri” Kovačica za radnu 2018/2019 godinu, kao i Godišnji plan rada za radnu 2019/2020 godinu.

Usvojena je u šestoj tački Informacija o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JP, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o Javnim preduzećima a čiji je osnivač Skupština opštine Kovačica za period od 1. januara 2019. do 30. juna 2019. godina.