1

Opština Kovačica raspisala konkurse za kulturu, javni interes i poljoprivredu

Opština Kovačica raspisala je konkurse za kulturu, javni interes i poljoprivredu za 2020.godinu.

Sredstva namenjena konkursom za realizovanje programa od javnog interesa mogu da se koriste za realizaciju projekata za podsticanje i razvoj turizma, zanatstva, starih i retkih zanata i dr., za razvoj lokalne zajednice, zatim u oblastima ekologije, zaštite životne sredine, zdravlja građana i zaštite životinja, afirmisanje ljudskih i manjinskih prava i afirmisanje ženskih prava.

Konkurs se takodje odnosi i na programe za predškolsku i školsku decu, programe za omladinu, programe iz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja, nauke, informisanja, takodje su sredstva po ovom konkursu namenjena za razvoj civilnog društva i volonterizam zaštitu potrošača, borbu protiv korupcije ali i socijalno-humanitarne aktivnosti, aktivnosti penzionerskih organizacija i programe za stara lica ali i humanitarne projekte i druge projekte koji isključivo i neposredno slede javne potrebe opštine Kovačica i afirmaciju građanskog aktivizma.

Iznos sredstava koji se raspodeljuje u 2020.g. iz budžeta Opštine Kovačica iznosi 2.500.000,00 dinara. Organizacije koje imaju pravo na podnošenje prijava su udruženja, nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije, koja imaju registrovano sedište na teritoriji opštine Kovačica, kao i udruženja, nevladine, neprofitne i nepolitičke organizacije koja nisu sa teritorije opštine Kovačice, ali se njihov projekat realizuje u opštini Kovačica i doprinosi javnom interesu građana opštine Kovačica.

Na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava kojima će se sufinansirati aktivnosti udruženja građana u oblasti poljoprivrede, ekologije, lova i ribolova u 2020. godini mogu konkurisati udruženja građana iz oblasti poljoprivrede, lova i ribolova, zaštite životne sredine, ruralnog razvoja kao i odgajivači sitnih životinja.

Pravo korišćenje podsticajnih sredstava imaju udruženja građana, koja imaju registrovano sedište na teritoriji opštine Kovačica, koji su izmirili obaveze prema Opštini Kovačica po ranijim konkursima. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu je do 2.500.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana za poboljšanje uslova rada udruženja, realizaciju tekućih aktivnosti udruženja, organizaciju tradicionalnih manifestacija u oblasti poljoprivrede, ekologije, lova i ribolova, posetu sajmovima i stručnim skupovima iz oblasti poljoprivrede.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za 2020. godinu se odnosi na projekte iz oblasti: Vizualno stvaralaštvo, multimedija, izvorno narodno stvaralaštvo i zaštita nematerijalne kulturne baštine, muzičko stvaralaštvo, pozorišno, muzičko-scensko i plesno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo i izdavačka delatnost i likovna delatnost. Iznos sredstava koji se raspodeljuje u 2020.g. iz budžeta Opštine Kovačica iznosi 2.000.000,00 dinara.

Pravo na podnošenje prijava imaju udruženja i nevladine organizacije u kulturi, amaterska kulturno-umetnička društva, savezi, amaterske grupe, kao i drugi subjekti u kulturi osim ustanova kulture čiji je osnivač Opština Kovačica, čije je sedište na teritoriji opštine Kovačica, kao i udruženja i nevladine organizacije u kulturi koja nisu sa teritorije opštine Kovačice, ali se njihov projekat realizuje u opštini Kovačica i doprinosi razvoju kulture i umetnosti opštine.

Udruženja i nevladine organizacije, na konkurse za kulturu i poljoprivredu mogu konkurisati sa po dva predloga projekta, dok se za javni interes može konkurisati sa jednim predlogom projekta i nemaju pravo da konkurišu sa istim projektom, na dva konkursa koja se finansiraju iz budžeta Opštine. Maksimalna vrednost projekta iznosi 300.000,00 dinara. Detalji svih konkursa se mogu pročitati na sajtu opštine Kovačica a dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 661-122 lokal: 121 Odeljenje za investicije i LER. Rok za podnošnje prijava je do 18. marta.

www.kovacica.org