1

Lakše do uspeha

 

Na pred­log Alek­san­dra Far­ka­ša, čla­na Grad­skog ve­ća za­du­že­nog za sport, ne­dav­no je for­mi­ran Sa­vet za sport s ci­ljem una­pre­đi­va­nja ove dru­štve­ne ak­tiv­no­sti.Savet za sport

Za ko­or­di­na­to­ra je po­sta­vljen Pre­drag Sto­ja­di­nov, a nje­go­va za­me­ni­ca je Na­đa Higl. Čla­no­vi ovog te­la su još: Ži­ki­ca Mi­lo­sa­vlje­vić, Mi­len­ko To­pić i Du­šan Bor­ko­vić. Za­da­tak ugled­nih spor­ti­sta, osva­ja­ča me­da­lja na naj­zna­čaj­ni­jim pla­ne­tar­nim tak­mi­če­nji­ma, po­red sa­ve­to­va­nja grad­skog već­ni­ka za­du­že­nog za sport, bi­će i kre­i­ra­nje po­li­ti­ke spor­ta u Pan­če­vu, pod­sti­ca­nje i stva­ra­nje bo­ljih uslo­va za una­pre­đi­va­nje spor­ta, po­ve­zi­va­nje Gra­da Pan­če­va sa sport­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, za­šti­ta zdra­vlja spor­ti­sta, edu­ka­ci­ja i pru­ža­nje struč­ne po­mo­ći.

Sa­zna­li smo da će Sa­vet za sport u na­red­nom pe­ri­o­du ofor­mi­ti i rad­nu gru­pu za in­for­mi­sa­nje i na taj na­čin još kva­li­tet­ni­je oba­ve­šta­va­ti Pan­čev­ce i ši­ru jav­nost o svo­jim ak­tiv­no­sti­ma i od­lu­ka­ma.

Obra­ća­ju­ći se pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja, Alek­san­dar Far­kaš je is­ta­kao da su Pre­drag Sto­ja­di­nov, Na­đa Higl, Ži­ki­ca Mi­lo­sa­vlje­vić, Mi­len­ko To­pić i Du­šan Bor­ko­vić ono naj­bo­lje što Pan­če­vo ima i da ne sum­nja da će mu po­mo­ći u do­no­še­nju va­žnih od­lu­ka ka­ko bi bu­duć­nost spor­ta u na­šem gra­du bi­la još bo­lja. Za­hval­nost i čast ko­ja im je uka­za­na is­tak­nu­te su u go­vo­ru sva­kog čla­na no­vo­for­mi­ra­nog Sa­ve­ta za sport, a po­seb­no je na­gla­še­na že­lja po­zna­tih aso­va da bu­du od stvar­ne ko­ri­sti spor­ti­sti­ma i gra­đa­ni­ma Pan­če­va dok oba­vlja­ju ovu du­žnost.

Vre­di is­ta­ći da je for­mi­ra­nje ova­kvog sa­ve­ta je­din­stven slu­čaj u Sr­bi­ji, a Pan­če­vo je još jed­nom do­ka­za­lo da je pra­vi grad spor­ta.

S. D.