Lakše do uspeha

image_pdfimage_print

 

Na pred­log Alek­san­dra Far­ka­ša, čla­na Grad­skog ve­ća za­du­že­nog za sport, ne­dav­no je for­mi­ran Sa­vet za sport s ci­ljem una­pre­đi­va­nja ove dru­štve­ne ak­tiv­no­sti.Savet za sport

Za ko­or­di­na­to­ra je po­sta­vljen Pre­drag Sto­ja­di­nov, a nje­go­va za­me­ni­ca je Na­đa Higl. Čla­no­vi ovog te­la su još: Ži­ki­ca Mi­lo­sa­vlje­vić, Mi­len­ko To­pić i Du­šan Bor­ko­vić. Za­da­tak ugled­nih spor­ti­sta, osva­ja­ča me­da­lja na naj­zna­čaj­ni­jim pla­ne­tar­nim tak­mi­če­nji­ma, po­red sa­ve­to­va­nja grad­skog već­ni­ka za­du­že­nog za sport, bi­će i kre­i­ra­nje po­li­ti­ke spor­ta u Pan­če­vu, pod­sti­ca­nje i stva­ra­nje bo­ljih uslo­va za una­pre­đi­va­nje spor­ta, po­ve­zi­va­nje Gra­da Pan­če­va sa sport­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, za­šti­ta zdra­vlja spor­ti­sta, edu­ka­ci­ja i pru­ža­nje struč­ne po­mo­ći.

Sa­zna­li smo da će Sa­vet za sport u na­red­nom pe­ri­o­du ofor­mi­ti i rad­nu gru­pu za in­for­mi­sa­nje i na taj na­čin još kva­li­tet­ni­je oba­ve­šta­va­ti Pan­čev­ce i ši­ru jav­nost o svo­jim ak­tiv­no­sti­ma i od­lu­ka­ma.

Obra­ća­ju­ći se pred­stav­ni­ci­ma me­di­ja, Alek­san­dar Far­kaš je is­ta­kao da su Pre­drag Sto­ja­di­nov, Na­đa Higl, Ži­ki­ca Mi­lo­sa­vlje­vić, Mi­len­ko To­pić i Du­šan Bor­ko­vić ono naj­bo­lje što Pan­če­vo ima i da ne sum­nja da će mu po­mo­ći u do­no­še­nju va­žnih od­lu­ka ka­ko bi bu­duć­nost spor­ta u na­šem gra­du bi­la još bo­lja. Za­hval­nost i čast ko­ja im je uka­za­na is­tak­nu­te su u go­vo­ru sva­kog čla­na no­vo­for­mi­ra­nog Sa­ve­ta za sport, a po­seb­no je na­gla­še­na že­lja po­zna­tih aso­va da bu­du od stvar­ne ko­ri­sti spor­ti­sti­ma i gra­đa­ni­ma Pan­če­va dok oba­vlja­ju ovu du­žnost.

Vre­di is­ta­ći da je for­mi­ra­nje ova­kvog sa­ve­ta je­din­stven slu­čaj u Sr­bi­ji, a Pan­če­vo je još jed­nom do­ka­za­lo da je pra­vi grad spor­ta.

S. D.

 

 

 

Pošaljite komentar

Your email address will not be published.

task-attention.png
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila: Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila: Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo čitaoce Pančevac online da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila. Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Pančevac online ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije „Pančevca”. Administratorima potala „Pančevac online” se možete obratiti ovde: pancevac@pancevac-online.rs.
 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien