Pancevac Online

Broj 4574 · 04.09.2014.

O nama

Prvi broj „Pančevca” pojavio se pred čitaocima 13. aprila 1869. godine po julijanskom kalendaru. Idejni tvorac, osnivač, vlasnik i urednik nedeljnika za prosvetne i materijalne interese bio je 26-godiÅ¡nji Jovan Pavlović, profesor Trgovačke Å¡kole. Dozvolu za pokretanje lista Pavlović je zatražio od Generalne komande u TemiÅ¡varu, a njegovu molbu svojim potpisima podržali su lekari Ljubomir Nenadović i Konstantin Peičić, knjižari Kamenko i Pavle Jovanović, advokat Svetislav Kasapinović i pesnici Vasa Živković i Jovan Jovanović Zmaj.

List je zbog svoje slobodoumne ureÄ‘ivačke politike bio često zabranjivan i plenjen, a u kraćem periodu, tokom tromesečne zabrane izlaženja, pojavljivao se pod nazivom „Graničar”, da bi definitivno prestao da izlazi 1876. godine.

„Pančevac” ponovo izlazi od 1919. godine do Šestojanuarske diktature kao privatno glasilo blisko Demokratskoj, a posle razlaza Samostalnoj demokratskoj stranci. Nakon obnavljanja izlaženja vlasnik dr DuÅ¡an – Duda BoÅ¡ković preselio je redakciju u Novi Sad i list preimenovao u „VojvoÄ‘anin”.

„Pančevac” je obnovljen decembra 1952. godine. U skladu s tadaÅ¡njim prilikama, osnivač lista bio je Narodni front. Pravni sledbenik Narodnog fronta OpÅ¡tinska konferencija SSRN bila je osnivač do septembra 1990. godine. Tada je pravo osnivača preneto na SkupÅ¡tinu opÅ¡tine Pančevo, koja zadržava prava osnivača preduzeća, a prava osnivača nad javnim glasilima (Radio Pančevom i listom „Pančevac”) vraća preduzeću koje je poslovalo pod nazivom DruÅ¡tveno preduzeće za novinsku i radio-difuznu delatnost „Pančevac” Pančevo, s potpunom odgovornošću.

Osnivač SkupÅ¡tina opÅ¡tine Pančevo ponovo preuzima osnivačka prava nad preduzećem u periodu od jula do oktobra 1992. godine. To je učinjeno jednostranom odlukom SO Pančevo (kojom su vladali SPS i SRS), bez saglasnosti preduzeća da se odriče osnivačkih prava nad javnim glasilima u svom sastavu. Jednonedeljni Å¡trajk zaposlenih nije dao rezultate, a potom je usledila čistka saradnika i otpuÅ¡tanje „nepodobnih”.

Preduzeće je od januara 1994. godine do avgusta 1998. godine poslovalo pod nazivom Javno novinsko-izdavačko preduzeće u druÅ¡tvenoj svojini „Pančevac” Pančevo, s potpunom odgovornošću, kada postaje Javno novinsko-izdavačko preduzeće „Pančevac”, s osnovnom delatnošću izdavanja novina. JNIP „Pančevac” na aukciji koju je 14. februara 2008. godine organizovala Agencija za privatizaciju u Novom Sadu prodat je konzorcijumu fizičkih lica koji predstavlja Cvijeta Marković iz Beograda. SkupÅ¡tina akcionara održana je 31. marta 2008. godine, a u Agenciji za privredne registre preduzeće je 10. aprila registrovano kao Akcionarsko druÅ¡tvo za novinsko-izdavačku delatnost „Pančevac”.

Ugovor o prodaji kapitala AD "Pančevac" raskinut je sa Cvijetom Marković dana 22.01.2010. godine.
Dana 05.03.2010. godine Aleksandar Vučković je imenovan za privremenog zastupnika državnog kapitala AD "Pančevac".


Dana 30.04.2010. godine Aleksandar Vučković je postavljen za direktora AD "Pančevac".
Vučković je 15. septembra 2011. godine iz ličnih razloga podneo ostavku na mesto direktora AD "Pančevac".


Za vršioca dužnosti direktora AD "Pančevac" Upravni odbor imenovao je novinarku Draganu Kožan, koja je na dužnost stupila 16.seprembra 2011. godine. Privremeni zastupnik državnog kapitala ostao je Aleksandar Vučković.

Na redovnoj godiÅ¡njoj SkupÅ¡tini akcionara, održanoj 29. juna 2012. godine, akti AD „Pančevac” usklaÄ‘eni su s novim Zakonom o privrednim druÅ¡tvima. AD „Pančevac” je od tog datuma javno druÅ¡tvo s jednodomnim sistemom upravljanja, Å¡to znači da su na čelu ove kuće SkupÅ¡tina akcionara i tročlani Odbor direktora (jedan izvrÅ¡ni i dva neizvrÅ¡na).
   

Akcionari su na SkuÅ¡tini za izvrÅ¡nog, odnosno generalnog direktora izglasali Draganu Kožan, dotadaÅ¡njeg vrÅ¡tioca dužnosti direktora, dok su za nezvrÅ¡ne direktore imenovani Zoran Stanižan, dugogodiÅ¡nji honorarni saradnik naÅ¡eg lista i Milijana Komarević, dotadaÅ¡nji predsednik Upravnog odbora AD „Pančevac”. Komarevićeva je na konstitutivnoj sednici Odbora direktora, održanoj istog dana, odabrana za predsednika ovog Odbora.
   

Odlučeno je i da zamenik generalnog direktora ostane Aleksandar Živković, čiji je status regulisan i novim Statutom „Pančevca”.


U preduzeću radi 17 zaposlenih, a u pripremanju novina učestvuje tim stalno zaposlenih, koji čine četiri novinara, fotoreporter, lektor, tehnički urednik, glavni i odgovorni urednik i zamenik glavnog i odgovornog urednika, i ekipa od desetak honorarnih saradnika, uglavnom studenata. „Pančevac" danas izlazi prosečno na 40 strana, u tiražu od oko 12.800 primeraka, s remitendom manjom od 10 procenata.


Uz Streljačku družinu, Srpsko crkveno pevačko druÅ¡tvo i Gimnaziju, „Pančevac" spada meÄ‘u najstarije aktivne institucije u gradu Pančevu.

Impresum

„Pančevac" je nedeljnik i izlazi četvrtkom. Osnivač lista „Pančevac": Akcionarsko druÅ¡tvo za novinsko-izdavačku delatnost „Pančevac", Pančevo, Trg kralja Petra I br.11


Privremeni zastupnik državnog kapitala: Aleksandar Vučković
ODBOR DIREKTORA
Generalni direktor: Dragana Kožan
NeizvrÅ¡ni direktori: Milijana Komarević (predsednik Odbora direktora) i Zoran Stanižan 
Glavni i odgovorni urednik: Siniša Trajković
Zamenik direktora i glavnog i odgovornog urednika: Aleksandar Živković

Redakcija: Dragan Vukašinović, Mihajlo Gligorić, Dragana Mladenović, Jordan Filipović
Foto-reporter: Bogdan Petrov
Tehnički urednik: Aleksandar Milošević
Lektor: Julijana Jović
Telefoni: 013/301-150 (redakcija), 013/300-820 (oglasno odeljenje), 013/300-830 (marketing i faks)
PoÅ¡tanski fah 28, telegrami „Pančevac"

Tekući računi: 160-43415-05 kod „Banca Intesa" Pančevo, 355-1119429-78 kod VojvoÄ‘anske banke a.d. i 200-2286400101001-61 kod Banka PoÅ¡tanska Å¡tedionica a.d. Beograd
Devizni račun: 00-503-0000082.4 kod "Banca Intesa"
PIB: 101054934

Rukopisi se ne vraćaju - Reklamacije se primaju u roku od sedam dana - Štampa „Politika Å¡tamparija" d. o. o., Makedonska 29, Beograd - Na osnovu reÅ¡enja Ministarstva za informacije Republike Srbije upisan je pod registarskim brojem 1417 od 8. decembra 1992. godine

Internet adresa: www.pancevac-online.rs
e-mail: pancevac@pancevac-online.rs
e-mail marketinga: marketing@pancevac-online.rs