Pancevac Online

Broj 4574 · 04.09.2014.

Društvo

Novina u našem pravosuđu

Počeli da rade javni beležnici

Kliknite za veci prikaz

Od 1. septembra u Pančevu i čitavoj Srbiji počeli su da rade notari ili javni beležnici, službenici kod kojih će građani moći da overavaju ugovore o doživotnom izdržavanju, hipotekama, prometu nepokretnosti i druge pravne dokumente.

S obzirom na to da je zakonom predviđeno da na svakih 25.000 stanovnika bude imenovan jedan notar, u našem gradu će raditi četvoro pripadnika te profesije. Oni će imati svoje kancelarije, u kojima će primati građane, i naplaćivaće im usluge koje budu pružali po tarifi koju je utvrdilo Ministarstva pravde Srbije.

U našem gradu notari će biti Branislav Medaković (Vojvode Radomira Putnika 27), Živa Bogdanov (Sokače bb), Ljiljana Krstić Milakov (Žarka Zrenjanina 7) i Snežana Jukić (Dr Svetislava Kasapinovića 22-a, stan br. 1).

Javni beležnici će preuzeti mnoge poslove koje su do sada obavljali sudovi, kao i opštinske i gradske uprave. Na primer, kupci i prodavci nekretnina neće više ići u sud da overe potpise na ugovoru o prodaji, već će taj ugovor zaključivati pred notarima. Građani koji podižu kredit za kupovinu stana neće više u sudu overavati potpis na ugovoru o hipoteci, već će te ugovore sastavljati kod notara.

Detaljnije informacije o njihovim nadležnostima mogu se naći na internet adresi www.beleznik.org.

Važno je naglasiti da uvođenje notara ne znači da sudovi i organi lokalne samouprave neće više moći da građanima pružaju usluge koje se tiču sastavljanja isprava, overe potpisa ili overe prepisa. U najvećem broju slučajeva građani će moći da biraju da li će se za određenu uslugu obratiti notaru, sudu ili organu opštinske odnosno gradske uprave.

Izjava o priznanju vanbračnog očinstva može se dati pred javnim beležnikom, ali i u sudu, centru za socijalni rad i pred matičarom. Kada nekom dajemo punomoćje da podigne ispravu koju smo ostavili na čuvanje u sudu imamo mogućnost da se opredelimo da li ćemo potpis na tom punomoćju overiti u sudu, opštini ili kod javnog beležnika. To važi i za overu potpisa na punomoćju koje se izdaje radi davanja nasledne izjave.

M. G.