Politika

Pročitaj još sličnih vesti →

Ostale vesti

Iduće nedelje odluka o terminima na bazenu

Iduće nedelje odluka o terminima na bazenu

Iduće nedelje biće poznato koji će sportski klubovi, sportisti i pravna i fizička lica moći da, od 1. oktobra ove do 15. juna 2015. godine, dobiju termine za plivanje na zatvorenom bazenu kod Hale sportova na Strelištu. Konačnu odluku o tome doneće Milan Stanišić, direktor „Mladosti”, na predlog Komisije za raspodelu termina, koja je formirana u tom javnom komunalnom preduzeću, […]

19.09.2014 · 0 komentara · Hronika

Psihoterapijom do izlečenja

Članovi novoosnovane beogradske Fondacije „Zdrav život” priredili su u četvrtak, 18. septembra, u čitaonici Gradske biblioteke Pančevo predavanje pod nazivom „Depresiju je moguće pobediti”. Pančevcima su se predstavili dr Danijel Živanović iz Fondacije „Zdrav život” i dr Anuška Gece, psihoterapeut, koji su govorili o tome kako prepoznati i lečiti depresiju. Psihoterapeut dr Anuška Gece objasnila je kako se sprovodi terapija […]

Mediji sve češće krše propise

Mediji sve češće krše propise

„U medijima su sve češći slučajevi povreda prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i kršenja prava osumnjičenih za krivična dela i žrtava, a poseban problem predstavlja objavljivanje podataka na osnovu kojih je moguće prepoznati identitet maloletnih žrtava. Osim toga, u nekim medijima pojavljuju se po zakonu naročito poverljivi podaci iz medicinskih dosijea, rezultati poligrafskih ispitivanja osumnjičenih, kao i kompletni […]

19.09.2014 · 0 komentara · Hronika
Zimnica na starinski način

Zimnica na starinski način

  U or­ga­ni­za­ci­ji KUD-a „Pe­te­fi Šan­dor”, u pe­tak i su­bo­tu, 19. i 20. sep­tem­bra, od 11 sa­ti, građani će moći da prisustvuju jav­nom pri­pre­manju zim­ni­ce u Ulici Nikole Tesle i da sa­zna­ju ka­ko se pra­vi pek­mez od smo­ka­va i aj­var po re­cep­tu­ri na­ših ba­ka. Uz to, bi­će pre­zen­to­va­ni pro­iz­vo­di me­da­ra, po­vr­ta­ra, vi­na­ra, ko­la­ča­ra i dru­gih pro­iz­vo­đa­ča hra­ne i pi­ća s […]

19.09.2014 · 0 komentara · Društvo
Pera Perić

Lakše do uspeha

  Na pred­log Alek­san­dra Far­ka­ša, čla­na Grad­skog ve­ća za­du­že­nog za sport, ne­dav­no je for­mi­ran Sa­vet za sport s ci­ljem una­pre­đi­va­nja ove dru­štve­ne ak­tiv­no­sti. Za ko­or­di­na­to­ra je po­sta­vljen Pre­drag Sto­ja­di­nov, a nje­go­va za­me­ni­ca je Na­đa Higl. Čla­no­vi ovog te­la su još: Ži­ki­ca Mi­lo­sa­vlje­vić, Mi­len­ko To­pić i Du­šan Bor­ko­vić. Za­da­tak ugled­nih spor­ti­sta, osva­ja­ča me­da­lja na naj­zna­čaj­ni­jim pla­ne­tar­nim tak­mi­če­nji­ma, po­red sa­ve­to­va­nja grad­skog već­ni­ka […]

19.09.2014 · 0 komentara · Sport
Šezdeset godina Kudeljarca

Šezdeset godina Kudeljarca

  Me­sna za­jed­ni­ca Mla­dost, uz po­dr­šku ge­ne­ral­nog po­kro­vi­te­lja, kom­pa­ni­je „Ko­ka-prom”, u ne­de­lju, 21. sep­tem­bra, pri­re­di­će ma­ni­fe­sta­ci­ju ko­jom će bi­ti obe­le­žen lep ju­bi­lej – 60 go­di­na Ku­de­ljar­skog na­si­pa. Cen­tral­ni do­ga­đaj je tak­mi­če­nje u ku­va­nju pi­le­ćeg pa­pri­ka­ša, ko­je po­či­nje u 10 sa­ti, a bi­će odr­ža­no u Ska­dar­skoj uli­ci, iz­me­đu bro­je­va 52 i 54, na li­va­di po­red deč­jeg igra­li­šta. Broj uče­sni­ka je ogra­ni­čen, […]

19.09.2014 · 0 komentara · Društvo

Nagrada „Jelenku”

Planinarsko društvo „Jelenak” dobilo je priznanje Evropske pešačke asocijacije za realizaciju projekta obeležavanja pešačkih staza na Čardaku. Članovi ovog društva su u periodu od 2009. do 2013. godine, u saradnji s lokalnom samoupravom, uređivali i obeležavali staze i puteve u Deliblatskoj peščari. Evropska asocijacija je nagradila ovaj poduhvat prvim mestom na ovogodišnjem međunarodnom konkursu. Z. St. (Opširnije u štampanom izdanju […]

18.09.2014 · 0 komentara · Ekologija
Otvoren 16. Bijenale umetnosti

Otvoren 16. Bijenale umetnosti

Na platou ispred Narodnog muzeja, pokraj novoizgrađenog mobilnog paviljona – galerije, u sredu, 17. septembra, u 17 sati, svečano je otvoren 16. Bijenale umetnosti, pod nazivom „Linije vremena: dokumenti 1981–2012”. Selektorka Bijenala Suzana Vuksanović istakla je da je tematski okvir ove izložbe proistekao iz činjenice da se u Pančevu od 1981. do 1996. godine održavao Bijenale jugoslovenske skulpture, da bi […]

18.09.2014 · 0 komentara · Kultura

Ksenija među najboljima

Iako su izborile pravo da se nadmeću s najboljim šahistkinjama u našoj zemlji, članice ŠK-a „Aljehin” iz Pančeva, zbog nedostatka sredstava, nisu otputovale na Palić, gde je tokom proteklih deset dana održano državno prvenstvo. Da naš grad ipak ima predstavnicu na elitnom takmičenju, potrudila se Ksenija Tomin, najbolja mlada šahistkinja u Srbiji, koja je nastupila za novosadski klub „Šahmatni kružok” […]

18.09.2014 · 0 komentara · Sport
Komanda garnizona nije otišla iz Pančeva zbog „beogradizacije”

Komanda garnizona nije otišla iz Pančeva zbog „beogradizacije”

– U pozadini odluka o ukidanju Garnizona Pančevo, selidbi komande Južnobanatskog garnizona iz našeg grada u Zrenjanin i pripajanju vojnika i vojnih objekata iz našeg grada Beogradu ne stoje nikakvi politički razlozi. U pitanju je samo odluka vojnog vrha da se organizaciono unapredi i poboljša funkcionisanje Vojske Srbije – izjavio je za „Pančevac” Rajko Mijović, nekadašnji oficir naše armije. Podsećamo, […]

17.09.2014 · 0 komentara · Hronika